Revision history of "Har I Brug For En Velfungerende Og Sikker Hjemmearbejdsplads"

From mayowiki
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 00:06, 28 August 2020RashadExy00637 (Talk | contribs). . (11,014 bytes) (+11,014). . (Created page with "Det hele endte lykkeligt for det unge tjenerpar: Signe og Thorbjørn har fået fast job, læreplads og hinanden Et kærestepar og deres ven skar marsvin fri: - Vi tænkte bare...")